Een Populaire Site Voor Moderne Vrouwen, Die Zal Helpen Elke Vrouw Sovoyu Leven Veranderen Voor Het Beter

Ondersteunde onderhandelingen in scheiding

Ondersteunde onderhandelingen in scheiding: ondersteunde

Ondersteunde onderhandelingseparatie - Wat bepaalt de wet over begeleide onderhandelingen in geval van scheiding en wat is de verwachte procedure?

Onderhandelingen met ondersteunde wetsbesluiten

de Wetsdecreet van 12 september 2014 n. 132 introduceerde de instelling van begeleide onderhandelingen ook voor de consensuele oplossingen voor persoonlijke scheiding, van beëindiging van de burgerlijke rechtsgevolgen of van ontbinding van het huwelijk en van wijziging van de voorwaarden van scheiding of echtscheiding. De wetgever heeft daarom voorzien dat, in het bijzijn van de voorwaarden die in het decreet worden genoemd, dezelfde gevolgen kunnen worden verkregen van een bepaling die door de rechter is uitgevaardigd, via een vereenvoudigde procedure en zonder noodzakelijkerwijs voor het Hof te verschijnen.

De consensusscheiding

Waar bestaat het uit? We hebben het in wezen over ondertekening van de partijen bij een overeenkomst (Cd. onderhandelingsovereenkomst) waarmee de echtgenoten instemmen samenwerken om in der minne op te lossen een geschil over de rechten die beschikbaar zijn door de hulp van de advocaten, evenals in de daaropvolgende daadwerkelijke handelsactiviteit.

Ondersteunde onderhandelingsprocedure

Hoe wordt de procedure uitgevoerd? De echtgenoot die van plan is doorgaan met scheiding of scheiding hij kan via zijn advocaat de ander uitnodigen om een ​​overeengekomen oplossing te zoeken met behulp van de procedure in kwestie. In deze uitnodiging moet het onderwerp van het geschil worden vermeld en moet de waarschuwing worden vermeld dat de niet-beantwoording binnen dertig dagen na ontvangst van de mededeling door de rechter kan worden beoordeeld ten behoeve van de kosten van de procedure.

Bovendien moeten de partijen een termijn van ten minste één maand en niet meer dan drie (uit te breiden tot dertig dagen na hun akkoord) vaststellen, waarbinnen de procedure moet noodzakelijkerwijs worden afgerond. Zodra de overeenkomst is bereikt, zullen de advocaten deze doorgeven aan de officier van justitie van de bevoegde rechtbank, die, als zij geen onregelmatigheden erkent, de advocaten van de betreffende machtiging in kennis zal stellen van de nakoming van verdere verplichtingen.

Wanneer je in de aanwezigheid bent van minderjarige kinderen, van volwassen nakomelingen die niet in staat of drager zijn van een ernstige handicap of economisch niet zelfvoorzienend zijn, het Openbaar Ministerie machtigt de onderhandelingsovereenkomst als hij van mening is dat dit de belangen van zijn kinderen beantwoordt; anders zendt zij deze binnen vijf dagen toe aan de president van het Hof, die binnen dertig dagen het uiterlijk van de partijen voor hem vaststelt.

Onderhandelingen met geassisteerde advocaten

Zodra de toestemming is verkregen, heeft de advocaat de verplichting om binnen tien dagen aan de ambtenaar van de burgerlijke staat van de gemeente door te geven waarvan het huwelijk is geregistreerd of een gewaarmerkte kopie van de overeenkomst is overgeschreven. In het geval dat de verdediger niet aan deze verplichting voldoet, zal er een op hem worden toegepast administratieve boete van € 5.000,00 tot € 50.000,00 en de gemeente waarin de annotaties moeten worden uitgevoerd, is verantwoordelijk voor het opleggen.

De gevolgen van de overeenkomst beginnen vanaf de datum die in de overeenkomst is gecertificeerd en moeten worden gerapporteerd aantekeningen in de marge van de huwelijksakte en de geboortedatum van beide echtgenoten en aangegeven op de individuele registratiekaart van de belanghebbende partijen. De nieuwe wet voorziet ook in een alternatieve hypothese van begeleide onderhandelingen, alleen van toepassing wanneer er geen minderjarige kinderen zijn, niet-autonome volwassenen, niet in staat of ernstig gehandicapt.

In dit geval kunnen echtgenoten die al overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor scheiding of echtscheiding, concluderen: zonder de noodzaak van de hulp van de respectieve advocateneen overeenkomst voor de griffier van de gemeente waar een van de twee partijen is gevestigd of van degene waarin de huwelijksakte is geregistreerd of is overgeschreven. In deze laatste hypothese ontvangt de officier dus van elk van de partijen persoonlijk de verklaring van het wil om te scheiden of om de burgerlijke gevolgen van het huwelijk op de reeds overeengekomen voorwaarden te beëindigen. De akte met de overeenkomst wordt ingevuld en ondertekend onmiddellijk na ontvangst van de verklaringen.

Een vastgestelde limiet voor deze tweede mogelijkheid is dat de overeenkomst geen overeenkomsten bevat overdracht van activa (bijvoorbeeld met betrekking tot de echtelijke woning, de gezamenlijke lopende rekening, enz.), omdat om in deze richting verder te gaan, de enige levensvatbare route die van onderhandeling is die wordt bijgestaan ​​door middel van een wettelijke of een gewone procedure voor het Hof.

Onderhandelingen over echtscheidingen

Het is de plicht van de'advocaat de klant op het gebied van begeleide onderhandelingen tijdens echtscheiding of in afwachting van echtscheiding informeren over de verzoeken die kunnen worden gedaan en waarover een overeenkomst kan worden bereikt. In feite zijn er gebieden die niet eens de begeleide onderhandelingen het kan betrekking hebben op: bijvoorbeeld, een voorlopige afstand van een echtscheidingsuitkering kan niet worden vastgesteld en geen enkele beperking van de vrijheid van een van de echtgenoten kan worden overeengekomen, zelfs als zij het eens waren.

Ondersteunde onderhandelingen zijn in werking getreden

Geassisteerde onderhandelingen zijn in werking getreden op11 november 2014. De wet 10 november 2014, n. 162 van het wetsdecreet van 12 september 2014 werd gepubliceerd in het staatsblad nr. 261 van 10 november 2014.

Video: Zeitgeist Addendum


Menu